Eniana ka ekperience ne firmat “Big Four” si KPMG Albania dhe PWC Albania. Baza e klienteve te Enianes perfshin nje rang te gjere klientesh, duke perfshire kompani private vendase si edhe korporata lider nderkombetare.
Eksperienca e Enianes perfshim: (1) Eshte perfshire ne negocimin dhe prezantimin e Marreveshjeve per Taksimin e Dyfishte ne konferencat Ekonomike (Austri dhe Gjermani). (2) Pjese e grupit te punes pergjegjes per hartimin e ndryshimeve ne legjislacionin fiskal (paketa fiskale e vitit 2005), (3) Eshte perfshire ne hartimin e propozimit te Qeverise Shqiptare ne 2005, si nje faze paraprake per te arritur financim nderkombetar (USAID) per Reformat Fiskale Shqiptare dhe Reformen e Prokurimeve Publike (Projekti Millenium Challenge Account), (4) Eshte perfshire ne pergatitjen e e permbledhjes se legjislacionit ( Permbledhja E-IURE 2005 publikuar nga ILFA, Aleanca Ligjore Nderkombetare), (5) Pershire ne hartimin e e Buletinit Fiskal vjetor duke keshilluar per ndryshimet ne legjislacionin fiskal shqiptar, (6) Nje nga trajnueset ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve pergjegjese per trajnimin e inspektoreve tatimore ne departamentin e auditit, pjese e programit EU InWent (Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH) per europen Lindore. (7) STE ne pergatitjen e Autoriteteve Shqiptare per projektin EU’s DIS.

Experience
Our team is engaged in providing extensive services to various industries. Our clients are Albanian and foreign businesses, business associations, governmental agencies, non-profit organizations and business-supporting organizations.

Our main accomplishments have been in market investigations, identification and promotion of business opportunities, establishment of company and on-going support in legal, financial, taxation, management and marketing aspects of business performance.

Eksperienca
Grupi yne i punes eshte angazhuar ne sigurimin e sherbimeve gjitheperfshirese ne industri te ndryshme. Klientet tane jane shqiptare dhe biznese te huaja, shoqata biznesi, agjensi qeveritare,organizata jofitimiprurese dhe organizata mbeshtetese te biznesit.

Arritjet tona me te medha kane qene ne studimin e tregut, identifikimin dhe promovimin e mundesive per biznes, dhe suportin e vazhdueshem ligjor , financiar, fiskal, manaxherial dhe aspektet e marketingut ne performancen e biznesit.