FINANCA E KORPORATAVE

- Formimi i nje kompanie dhe sherbimet qe lidhen me fillimin e biznesit – bashkimet dhe blerjet, - kontrolli financiar, - procedurat e falimentimit/likuidimit- ristrukturimi – investimi

SHERBIME FISKALE

Keshillim i pergjithshem fiskal – sherbime per kompanite e ndodhura jashte – tranferimi I cmimit – taksimi I dyfishte – planifikimi fiskal, - apelimet tatimore – Perputhshmeria fiskale – kontrolli fiskal, - sherbime fiskale perfaqesimi – kontraktimi sipas legjislacionit fiskal etj.

LIGJORE

– Legjislacioni tregtar, - apelimet administrative, - legjislacioni I punes, - kontraktimi, - legjislacioni i konkurrences, - legjislacioni doganor, kontrolli financiar, - leshimi I licencave, - lejet e punes dhe qendrimit, sherbime residence, - takimet e pergjithshme te aksionereve, - zgjidhjae konflikteve ne rast te shkeljes se te drejtave te aksionereve.

KONTABILITETI DHE SHERBIME LIDHUR ME PUNONJESIT

- Staff leasing – Kontabilizimi I pagave – Trajnimi i punonjesve – Regjistrimet kontabel – Raportimi financiar –Hartimi I pasqyrave financiare

AUDITIMI DHE PERPUTHSHMERIA

Auditim I pavarur – Sherbime te tjera auditimi, Sherbime te perputhshmerise (mbrojtje e te dhenave personale, pune te rrezikshme, pastrimi I parave, pronesise intelektuale dhe industrial etj)