Rreth nesh

Vizioni

Eniana ka ekperience ne firmat “Big Four” si KPMG Albania dhe PWC Albania. Baza e klienteve te Enianes perfshin nje rang te gjere klientesh, duke perfshire kompani private vendase si edhe korporata lider nderkombetare.

Eksperienca e Enianes perfshim: (1) Eshte perfshire ne negocimin dhe prezantimin e Marreveshjeve per Taksimin e Dyfishte ne konferencat Ekonomike (Austri dhe Gjermani). (2) Pjese e grupit te punes pergjegjes per hartimin e ndryshimeve ne legjislacionin fiskal (paketa fiskale e vitit 2005), (3) Eshte perfshire ne hartimin e propozimit te Qeverise Shqiptare ne 2005 , si nje faze paraprake per te arritur financim nderkombetar (USAID) per Reformat Fiskale Shqiptare dhe Reformen e Prokurimeve Publike (Projekti Millenium Challenge Account), (4) Eshte perfshire ne pergatitjen e e permbledhjes se legjislacionit ( Permbledhja E-IURE 2005 publikuar nga ILFA, Aleanca Ligjore Nderkombetare), (5) Pershire ne hartimin e e Buletinit Fiskal vjetor duke keshilluar per ndryshimet ne legjislacionin fiskal shqiptar, (6) Nje nga trajnueset ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve pergjegjese per trajnimin e inspektoreve tatimore ne departamentin e auditit, pjese e programit EU InWent (Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH) per europen Lindore. (7) STE ne pergatitjen e Autoriteteve Shqiptare per projektin EU’s DIS.
Me shume

Eksperienca